Реч је о програмским документима које припремају државе чланице, а усваја Европска комисија. Овим документима се дефинишу седмогодишњи приоритети, мере и операције за финансирање из ЕУ фондова, укупан годишњи износ средстава који је опредељен за њихово спровођење, укључујући и институционални оквир за управљање и спровођење оперативних програма.