Реч је о систему који подразумева да се на националне институције државе кориснице претприступне помоћи, у овом случају Србије, преноси надлежност за спровођење одређених поступака у процесу управљања фондовима ЕУ које је у централизованом систему обављала Делегација Европске уније у Београду (попут спровођења поступка јавних набавки, уговарања, плаћања итд.).