Две су могуће оцене које Европска комисија даје у том извештају и од њих зависи даља процедура за отварање и вођење преговора по поглављима.

А. У случају да Европска комисија оцени да је Србија достигла задовољавајући степен
усклађености с правним тековинама ЕУ, Савет (писмом председавајућег) позива РС да изради и преда Преговарачку позицију (државе чланице могу на Савету утврдити мерила за отварање поглавља и ако их Комисија није предложила у извештају о скринингу или могу изменити постојећа и додати нова, када се примењује сценарио Б).

Преговарачка позиција Србије представља програм преосталог усаглашавања законодавства, с прегледом постојећих административних капацитета и оних које треба успоставити за успешну примену правних норми и стандарда у одређеном поглављу. Преговарачку позицију за свако поглавље израђују преговарачке групе, преговарачки тим, користећи координациони механизамhttp://kurs-pregovori.seio.gov.rs/images/plus.png успостављен за преговоре. На основу Преговарачке позиције Србије, ЕУ усваја Заједничку позицију (European Union common position), чиме се стичу услови за заказивање Међувладине конференције и отварање поглавља.

Заједничком позицијом ЕУ Европска унија може да констатује да је РС у одређеном поглављу већ постигла довољан ниво усаглашености с правним тековинама ЕУ и након такве оцене даљи преговори нису потребни. Тада се поглавље истовремено отвара и привремено затвара (кад се радило о другим држава које су биле у процесу приступања, на тај начин су третирана поглавља 25. Истраживање и развој и 26. Образовање и култура).

Када ЕУ Заједничком позицијом констатује да није постигнут задовољавајући нивоусклађености, ЕУ одређује мерила која је неопходно испунити пре затварања поглавља (closingbenchmarks). На пример, Хрватска је имала 104 мерила за затварање поглавља у вези с 31 од 33преговарачка поглавља, а која су се углавном односила на ефикасну примену правних тековина,изградњу административних капацитета за њихово спровођење, као и на праћење постигнутихрезултата (track record), уз спровођење уговорних обавеза као кључни предуслов. Хрватској је заиспуњавање захтева постављених мерилима за затварање преговора требало око годину даназа једноставнија поглавља, а око две године за већину поглавља.

Б. У случају да у Извештају о скринингу Европска комисија оцени да Србија још није достиглазадовољавајући ниво усклађености за отварање поглавља за преговоре, одређују се ранијепомињана мерила за отварање поглавља. Мерила за отварање поглавља могу да буду захтеви заусвајање секторских стратегија и акционих планова, захтеви за усвајање закона и подзаконских аката, затим они за јачање административних капацитета, као и захтеви за испуњавање уговорних обавеза с ЕУ, и то најпре када је у питању спровођење ССП. У случају постојања сложенијих мерила за отварање поглавља, Србија је у обавези да изради акциони план за њихово испуњавање. Приликом израде акционих планова редовно се одржавају консултативни састанци с Европском комисијом, и то на почетку и током израде (у Бриселу, Београду, видео-конференције, експертске мисије ЕУ), а како би се обезбедило да се правилно усмере напори домаће администрације.

Отварање преговора у поглављу за које су утврђена мерила за отварање могуће je тек након одлуке Савета да је Србија постављена мерила испунила. О напретку у достизању тих мерила држава кандидат редовно извештава Европску комисију. Оцену квалитета акционих планова и испуњености мерила за отварање Европска комисија оцењује у извештају о испуњености мерила (Opening benchmark assessment report – OBAR). Уколико је он позитиван, ЕУ позива Србију да преда преговарачку позицију. ЕУ потом усваја заједничку позицију ЕУ (European Union common position). Заједничком позицијом утврђују се мерила за затварање поглавља.

Усвајањем Заједничке позиције ЕУ стичу се услови за сазивање Међувладине конференције, на којој се отварају преговори о конкретном поглављу. На конференцијама се формално представљају основни принципи и ставови садржани у преговарачкој позицији за конкретно поглавље и званично се усвајају мерила за затварање поглавља. У зависности од поглавља, прецизна мерила за затварање поглавља нарочито ће се односити на усаглашавање законодавства с правним тековинама и на задовољавајући учинак у спровођењу кључних елемената правних тековина, што указује на постојање адекватних административних и правосудних капацитета, а по потреби, мерила ће обухватати и испуњење обавеза на основу ССП.

Након отварања поглавља држава кандидат ради на достизању мерила за његово затварање. Од државе кандидата може се очекивати да настави да примењује активности дефинисане акционим плановима за отварање поглавља, да припреми акционе планове за испуњавање мерила за затварање поглавља (уколико је потребно), да усвоји одређене прописе (ратификује конвенције), обезбеди пуну примену раније усвојених прописа (изгради track record), да настави да гради административне капацитете, а што све зависи од тога о ком поглављу се ради. Европска комисија надзире те активности и редовно извештава о напретку. Као и приликом израде акционог плана за отварање поглавља, у припреми акционог плана за мерила за њихово затварање биће одржавани тематски састанци мањих експертских група, видео-конференције, а биће достављани и нацрти тих планова Европској комисији. Дакле садржина „преговора” између отварања и затварања поглавља огледа се у прилагођавању стандардима ЕУ и контроли Комисије, али и држава чланица да ли напредак у држави кандидату тече по плану. Тела за праћење ССП имају значајну улогу приликом извештавања о напретку и представљају главни формат састанака двеју страна током године.

Пошто се достигну мерила за затварање, Европска комисија израђује извештај о
испуњености мерила за затварање, који подноси Савету уз заједничку позицију ЕУ, којом се то констатује и предлаже одржавање Међувладине конференције да би се то поглавље привремено затворило. Након привременог затварања Европска комисија наставља да надзире примену преузетих обавеза.

За разлику од осталих поглавља, за поглавља 23 и 24 и вероватно за поглавље 35 Европска унија у заједничкој позицији којом се отварају преговори утврђује прелазна мерила (interim benchmarks), која се морају испунити пре него што се дефинишу мерила за затварање поглавља. Та прелазна мерила, по потреби, посебно ће се односити на усвајање прописа и успостављање и јачање административних структура, као и на постизање одређених резултата у спровођењу акционих планова припремљених за испуњавање мерила за отварање преговарачких поглавља ПГ 23 и 24. Примене акционих планова за отварање поглавља биће главни показатељи напретка, о чему ће Србија редовно извештавати. У вези с тим поглављима, пошто се испуне прелазна мерила, Европска комисија ће поднети Савету извештај о испуњености прелазних мерила и предложити заједничку (прелазну) позицију ЕУ (EU interim position), којом ће бити утврђена мерила за затварање поглавља. Поглавља 23 и 24 биће посебно праћена и експертске мисије биће чешће коришћене као извор података за ЕУ него у другим поглављима. Комисија ће редовно обавештавати Савет и два пута годишње подносиће извештаје Савету о оствареном напретку у преговорима у вези с поглављима 23 и 24.

Можемо закључити да ће техничка страна преговора између две међувладине конференције бити јединствена без обзира на то да ли се ради о испуњавању мерила за отварање, прелазних мерила или мерила за затварање поглавља, као и да се састоји из тематских састанака, комуникације о акционим плановима и прописима, редовног и појачаног извештавања, видео-конференција и посета ЕУ експертских мисија.